2014, മാർച്ച് 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കടല്‍ക്കിഴവി

ശവങ്ങളെ പ്രസവിക്കുകയും ,
ജീവനുള്ളവയെ ഗര്‍ഭത്തില്‍  പേറുകയും 
ഭൂമിയെ പാലൂട്ടുകയും
ചെയ്യുന്ന കിഴവിയാണ് കടല്‍ ;

1 അഭിപ്രായം: