2016, ഡിസംബർ 7, ബുധനാഴ്‌ച

പെൻസിൽ

ഒരു പെൻസിൽ പോലെ 
ജീവിതമെന്നെ കൂർപ്പിക്കുമ്പോൾ
ഞാൻ മായ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
എഴുതി വയ്ക്കുന്നു.

ജീവിതമെന്റെ
മുന കൂർപ്പിക്കും വരെ
വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുന്നു.

നനഞ്ഞാൽ പടരാത്ത
അക്ഷരങ്ങളെ
എഴുതിയെഴുതി
തേഞ്ഞുതീർന്നുപോവുക
എന്നല്ലാതെ
എനിക്കെന്താണു ചെയ്യാനുള്ളത്‌?