2017, സെപ്റ്റംബർ 5, ചൊവ്വാഴ്ച

പ്രകാശം

ഒരു രാവിൽ നനവുള്ള ഭിത്തിയോടു ചേർന്ന്
കൈയിൽ ഒരു മെഴുതിരിയുമായി
നീങ്ങുന്ന ഒരുവളെ കണ്ടുമുട്ടുക

നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത്‌
അവളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന
തിരിയെക്കുറിച്ചാണു

വഴുക്കുന്ന ഭിത്തി
ഒരു കൈയ്ക്കു പോലും
ആശ്രയമാകുന്നില്ലെന്ന്
നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല

രാത്രിയാണെന്ന്
നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുപോലുമില്ല

നിങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന
ഒന്നിനെ അകമേ നിന്നു
കണ്ടെത്തും വരെ
അവളുടെ പുഞ്ചിരി
നിങ്ങൾക്ക്‌ സമസ്യയോ
മനോഹരമോ ആയി തോന്നിപ്പിക്കും

അവൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയും
നിങ്ങൾ അതിന്റെ അടിമയും
എന്നു തോന്നിപ്പിക്കുംവിധം
അതത്ര ശാന്തമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും

2017, സെപ്റ്റംബർ 2, ശനിയാഴ്‌ച

വടിവൊത്തത്‌

അവർ പറയുന്നു;
പ്രണയത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌,
നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച്‌

അസാന്നിദ്ധ്യങ്ങളുടെ തടവറയിൽ
അനിയന്ത്രിതമായി സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു സാന്നിദ്ധ്യമാണത്‌,

ഒരു പാറയ്ക്കുള്ളിൽ
അവിചാരിതമായി
പൊടിച്ചേക്കാവുന്ന
നീരുറവയാവാമത്‌

ഒഴുക്കിനെതിനെതിരേ നീന്താൻ ത്രാണിയില്ലാത്തവനെ
തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന വേരാവാമത്

എഴുതിവയ്ക്കുന്ന നിയമസാധുതകൾക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിന്റെ വളവുതിരിവുകളാണു വടിവൊത്തത്‌