2015, ഫെബ്രുവരി 15, ഞായറാഴ്‌ച

എഴുതാത്തവ


സങ്കടങ്ങള്‍ 
അഴിച്ചുപകുക്കാനാവാത്തവര്‍ 
 കടലെന്നു കാലനിര്‍വചനം .

പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടാത്ത
സന്തോഷങ്ങള്‍
ചുമക്കുന്നവര്‍   
ദ്വീപുകളെന്നു ഞാനും

കടലിലാണ് ദ്വീപുകള്‍ പൊന്തുക, 
എഴുതാതെ   മാറ്റിവച്ച  
വരികളെയാണ് 
പ്രണയമെന്നു 
രേഖപ്പെടുത്തുക  ...!!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: