2015, നവംബർ 28, ശനിയാഴ്‌ച

ദാനം


മേഘം മയക്കത്തിലായിരുന്നു 
കാറ്റുണര്‍ത്തുകയും
ആകാശം വഴി  നല്‍കുകയും  ചെയ്തു .

വിത്തുറക്കത്തിലായിരുന്നു
മഴയുണര്‍ത്തുകയും 
വെയില്‍ വെട്ടം  കാണിക്കുകയും  ചെയ്തു 

സൃഷ്ടി ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു 
സര്‍ഗ്ഗാത്മകത ഉണര്‍ത്തുകയും 
ചലനം   സൃഷ്ടിക്കുകയും  ചെയ്തു

ധ്യാനം നിശ്ചലമായിരുന്നു  
ചലനാത്മകത  ഒരു  മൂന്നാം കണ്ണ്‍ 
സൃഷ്ടിക്കു  ദാനം  ചെയ്തു 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ