2015, നവംബർ 15, ഞായറാഴ്‌ച

തുകൽസഞ്ചി

ഒരേ ദിക്കിൽനിന്നുമിരുകപ്പലുകൾ
ഒരേ ദിശയിലേക്കു സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നു

ഒരേ കാറ്റു തട്ടി
ഒന്നു നിർഭാഗ്യത്തിലേക്കു
തകർന്നുപോകുന്നു.
മറ്റൊന്നു ഭാഗ്യത്തിലേക്കു
തുഴഞ്ഞു പോകുന്നു.

തകർന്നുപോയതിൽ നിന്നും
ഭാഗ്യത്തിന്റെ ദ്വീപിലേക്കു
ആളുകൾ നീന്തിക്കയറുന്നു

തുഴഞ്ഞുപോയതിൽ
നിന്നുമാളുകൾ
നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ
ചുഴിയിലേക്കു താണുപോകുന്നു

മനുഷ്യജന്മങ്ങളുടെ
ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാറ്റ്‌
ആരുടെ തുകൽസഞ്ചിയിലാവാം
ഒളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ