2016, മാർച്ച് 9, ബുധനാഴ്‌ച

പ്രതിബിംബം

കാലഹരണപ്പെടുന്നതൊന്നും
കവിതയിലില്ല ;
അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ
കവിതകളെന്നേ
കാലഹരണപ്പെടുമായിരുന്നു.

മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ
ദുരന്തമുഖങ്ങളിലാണു
വായനയുടെ പുതുമ

എഴുത്തിലൊ എല്ലാമുണ്ട്‌
പ്രണയം, പൂക്കൾ
വിരഹം, ലഹരി
വിശപ്പ്‌, ദാഹം
മഴ,കിണർ

ഞാനിത്രകാലം ജീവിതത്തെ
ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു.
പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ
ഭാഷയില്ലാത്തതിനാൽ
അതെന്നിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിന്നു.

ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ
ഒഴുക്കുവെള്ളത്തിന്റെ തെളിമ മാത്രം
അതിലാവട്ടെ അത്ര ശാന്തമായി
നീ മാത്രം പ്രതിബിംബിക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ