2016, മാർച്ച് 23, ബുധനാഴ്‌ച

വിറ്റ വസ്തുക്കൾ

വിറ്റ വസ്തുക്കൾ തിരിച്ചെടുക്കില്ല
എന്നു വായിക്കുമ്പോൾ
ഇന്ത്യയിലെ വിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികളെ ഞാനോർക്കുന്നു, കൂട്ടത്തിലെന്നെയും

സഞ്ചാരങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തകളിൽ 
സിറിയയിൽ നിന്നു
പലായനം ചെയ്യുന്ന
പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്നു
ഒപ്പമെന്നെയും

എന്റെ സ്വന്തമല്ലാത്ത മുറ്റത്തുവന്നു എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ കിളികൾ
മകളെ നിന്നെക്കുറിച്ചു  സംസാരിക്കുന്നു;
അതിരുകളില്ലാത്ത നിന്റെയാകാശത്തെക്കുറിച്ചും

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ