2015, ഏപ്രിൽ 11, ശനിയാഴ്‌ച

ചുവന്ന നഗരം


പൊട്ടു തൊട്ടു 
പട്ടു  ചുറ്റിയ
അമ്മന്‍ കല്ലുകള്‍  
ചുവന്ന  പൊട്ടും  
ചുവന്ന പട്ടുമുള്ള
അമ്മ നഗരം 

നീയൊരു  ഗ്രാമത്തിന്റെ 
ഹൃദയച്ചുവപ്പാകുമ്പോള്‍  
ആലുകള്‍ ആടയണിഞ്ഞു തുള്ളുന്നു  
ആഗ്നേയാക്ഷികളില്‍ 
അമ്മയുലകം  നിറയുന്നു 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ