2016, മേയ് 6, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വാക്കുകൾ

ഒരു വാക്കു പലരോടു പറയുമ്പോൾ ചിലരിൽ ഇരുളിലേക്കും
ചിലരിൽ വെളിച്ചത്തിലേക്കും പോയേക്കാം

ഇരുൾ ഇല്ലായ്മയുടെയൊ
വെളിച്ചം നിറവിന്റെയോ
അടയാളങ്ങളല്ല;

ഇരുളിലെ വാക്കുകൾ
ഒരോർമ്മയിൽ തുടിച്ചെന്നു വരാം
ഉണ്മയിലേക്കു പൊടിച്ചുവരാം

വെളിച്ചപ്പെടുന്ന വാക്കുകൾക്ക്‌
അനുഭവങ്ങളുടെ ആകൃതിയിൽ
നിഴലുകളുണ്ടായേക്കാം

പലയാവർത്തി പറയുന്ന
വാക്കുകൾ
കുന്നുപോലെ ഉറച്ചതാകും
അതിൽ വേരോടുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാൽ
പുതിയൊരു
ആവാസവ്യവസ്ഥ തന്നെ
പൂത്തൊരുങ്ങിയേക്കാം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ