2013, ഡിസംബർ 26, വ്യാഴാഴ്‌ച

ചുവന്ന പുഷ്പം
മൃതചുംബനങ്ങള്‍ക്കു മധുരമില്ല ..
നീയെന്ന നേര്‍ത്തൊരാ നോവിനോളം!!
ആലിംഗനങ്ങളില്‍ പ്രണയമില്ല ...
സുഖമായിരിക്കെന്ന വാക്കിനോളം !!!

പരിരംഭണങ്ങളില്‍ പുളകമില്ല...
പുലരിയുടെ തൂമഞ്ഞു തുള്ളിയോളം !!
പാരിജാതങ്ങള്‍ക്കു ഗന്ധമില്ല ...
പ്രിയമായ് പൂത്തയീ മൌനത്തോളം

അനുവാദമെന്യേയെന്നനുരാഗസീമയില്‍
ആഷാഢമേഘമായ് നീ നിറഞ്ഞു
ഹേമന്തരാവിന്‍റെ ചില്ലയില്‍ നീ ചേര്‍ത്ത
ഹൃദയാക്ഷരങ്ങളാല്‍ ഞാന്‍ ചുവന്നു !!

1 അഭിപ്രായം: