2016, ജൂൺ 1, ബുധനാഴ്‌ച

കോലങ്ങൾ

കാലം
കെട്ടിയാടിക്കുന്നു
ചില കോലങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ